မူပိုင်

This website is sponsored by Kayah Li Heritage.

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း ပိုသိရန် kayahlikaywebsite@gmail.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက် မရှိပါက ကယား မိဘ အမွေအနှစ် မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ꤖꤢꤨ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ꤗꤟꤥ꤬ ꤜꤤ꤬ꤙꤢ꤬ ꤛꤢꤩ꤭ ꤗꤢ꤬ ꤗꤟꤌꤣꤖꤢꤧ꤭ ꤢꤨ꤭ꤡꤢꤧ꤭ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤍꤟꤢꤨ꤬ꤘꤢꤨ꤬ꤕꤚꤟꤤ꤬ꤘꤢꤨ꤬꤯ 

ထင်မြင်သုံးသပ်ချက် နှင့် မေးခွန်းများ ပို့ရန်