ချီးမွမ်းကိုးကွယ်မည်

ချီးမွမ်းကိုးကွယ်မည် (အီရိုးထူသက် နာ့ စော့ဘဲ)  ကယားဓမ္မသီချင်းများသည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းသော ဓမ္မသီချင်းများဖြစ်သည်။

Thumbnail image