Li Pṳ́nò̤

Li pṳ́nò̤ 

Zo̤htwǒprè̤ yětôkuô ma a dyéluô̌ ná Li pṳ́nò̤ ariakyǎ bí Kǔlǎ ná Kayǎ emaeklò̤ lǔ sè ná Khwí Ké̤phǒdu bí anaalè̌ 16th January 1857 nuô.