Kayǎlilè khǎshyékhǎrya̤

Downloads: 
  • File icon Kayǎ Lilè akhǎshyékhǎrya̤
    Download View8.65 Mega Bè́

Kayǎ lilè khǎshyékhǎrya̤ yětôba ma a ryǎo ná Latin liplò rò́ a kí ithyóthè́nyěcwó̤ cyá̤ní̤ dû thǐ Kayǎ Ngó̤ prè́.

 

Primary pic for Kayah Basic literacy.jpg