Akhǎshyé

Downloads: 
  • File icon Kayǎ Unicode
    Download9.77 Kilo Bè́
  • File icon Kayǎ Lilè akhǎshyékhǎrya̤
    Download View8.65 Mega Bè́

T È̤ R YÁ B È N È̤  !

È́ mo̤sû n è̤ dố K ayǎ L K é̤ W è́sè́ kǔ !  

Pè̤ thè́krṳ̂̌ è́mo̤sû nè̤ dố pè̤ Kayǎ Li̤ Ké̤ Wè́sè́ kǔ rò́ thè́lò̤̌thè́lya̤ nuô̌myámyá dû ní꤮! 

Ní̤dǎ "Mo̤ní̤ Kayǎ Li̤ Ké̤"  tè̤irǒ rò́ phyétǎ̤ bíyě

Mo̤ní̤ kayǎ li̤ ké̤

:

Te bíyě rò́ phyétǎ̤ Kayǎ Lisǎsè̌ - Kayah Li Bible (Latin) :

Te bíyě rò́ phyétǎ̤ Kayǎ Lisǎsè̌ - Kayah Li Bible (Ké̤PhǒDu) :

 

Te bíyě rò́ cuố dố Kayǎ Li̤ Phú Wè́sè́ kǔ:

Te bíyě rò́ cuố dố Kayǎ Li̤ po̤hte Lisǎsè̌ plò́mṳ Wè́sè́ kǔ: